W.S.M. Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

Plan pracy komisji

Poniżej zachęcamy do zapoznania się z planem pracy Komisji GZM w 2016 roku.

 

 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE TERMIN WYKONANIA
     
1. Opracowanie planu pracy Komisji GZM na 2016r. styczeń
2. Ocena wyników rocznych przeglądów instalacji gazowej oraz wentylacji. kwiecień
3. Analiza wniosków dotyczących zakresu kompetencji Komisji GZM, zgłoszonych na Zebraniu Mieszkańców. maj
4. Uczestnictwo w komisjach przetargowych, dotyczących robót remontowych, konserwacji i eksploatacji zasobów Osiedla. na bieżąco - cały rok
5. Rozpatrywanie, opiniowanie i załatwianie wniosków i spraw z zakresu kompetencji GZM, które wpłynęły do Rady Osiedla. na bieżąco - cały rok
6. Bieżąca kontrola przebiegu prac remontowych, prowadzonych w Osiedlu. na bieżąco - cały rok
7. Analiza i ocena stanu zaawansowania realizacji planu remontów za I półrocze 2015r. lipiec
8. Przegląd stanu technicznego poszczególnych nieruchomości i budynków Osiedla, celem określenia potrzeb w zakresie remontów. październik-listopad
9. Analiza i opiniowanie  projektu planu remontów na rok 2017 opracowanego przez Administrację Osiedla. listopad-grudzień
10. Analiza i podsumowanie działalności Komisji GZM za 2016r. grudzień